Podlaha v kostele svatého Michaela archanděla v Dolních Věstonicích

Realizované práce:

Výroba a instalace nové podlahy pod lavice v hlavní lodi kostela a nové podlahy a schůdků v sakristii.

Informace o památce

Kostel svatého Michaela archanděla je římskokatolický chrám v obci Dolní Věstonice v okrese Břeclav. Věž a gotická loď pochází ze 14. století, navazující východní barokní sál vznikl ve 20. letech 18. století. Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky. Jde o farní kostel farnosti Dolní Věstonice.

Nejstarší dochovaná část věstonického kostela pochází z první poloviny 14. století. Stavba začala od západu vybudováním věže a prvního pole lodi s opěráky. Poté byla stavba pravděpodobně přerušena nebo došlo ke změně projektu. Navazující zbytek plochostropé lodi byl vystavěn v odlišném stylu – bez opěráků a soklu. Koncem 16. století proběhly značné stavební úpravy kostela. Došlo k dokončení opěrného systému lodi, jejímu zaklenutí síťovou klenbou, vestavbě hudební kruchty a přístupového točitého schodiště. Věž byla navýšena o zděné zvonicové patro, na jehož vrcholu byl zbudován ochoz, a zastřešena zděným jehlanem. Tyto stavební zásahy datuje letopočet 1581 v nadpraží vstupu na věž. Údajně roku 1724 byla na místě zbořeného gotického presbytáře vystavěna rozlehlá barokní sálová stavba. Za jejího autora byl někdy pokládán Johann Bernhard Fischer z Erlachu nebo později Christian Alexander Oedtl.

Kostel svatého Michaela archanděla stojí v centru návsi obce. Je to jednolodní orientovaná stavba, tvořená půlkruhově zakončeným obdélným barokním sálem, k němuž se na západní straně připojuje menší gotická loď. K jejímu západnímu průčelí přiléhá hranolová věž se zvonicí. K ose východního průčelí sálu je připojena čtyřhranná sakristie. Fasády sálu jsou členěny pilastry s římsovými hlavicemi, zapojené do podstřešní římsy. Mezi pilastry se nacházejí oválná okna opatřená zalomenou šambránou a členěnou nadokenní římsou. Fasády gotické lodi jsou hladké, členěné zděnými opěrnými pilíři, na západních rozích kamennými. Mezi nimi se nacházejí úzká půlkruhově zaklenutá okna. Vstup do kostela je podvěžím, zaklenutým křížovou klenbou. Gotická loď kostela nese síťovou klenbu, barokní sál a sakristie mají klenbu valenou. Prostor lodi a sálu odděluje půlkruhově zaklenutý vítězný oblouk. V západní části lodi je hudební kruchta, klenutá křížovou klenbou a nesená arkádami s toskánskými sloupy.

Sochařsky jednotné interiérové zařízení pochází od Ignáce Lengelachera z 2. čtvrtiny 18. století. Sochařsky komponované dvojice protějších bočních oltářů v barokním presbytáři zobrazují Pannu Marii a svatou Annu. Závěr presbytáře tvoří monumentální sousoší archanděla Michaela.

Na zděných konzolách v gotické lodi jsou sochy dvanácti apoštolů. Za presbytářem kostela a přistavěnou sakristií je na vysokém podstavci umístěna volně stojící kamenná barokní plastika Panny Marie s Ježíškem.

Od roku 2015 se začaly pořádat v kostele v letní turistické sezóně pořádat občasné bohoslužby, konala se zde rovněž hodová mše svatá. V kostele také proběhl v tomto roce cyklus koncertů věnovaný skladateli Giovanni Battista Alouisimu, který zde byl v polovině 17. století farářem. (zdroj: Wikipedie)


Kde se stavba nachází?


 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­